Dalat Discovery Home

Dalat Discovery Home
 • Mã khách sạn: DL24H
 • Giá từ: 12$ - 30$
 • Xếp hạng: 1
 • Địa chỉ: 75 Hùng Vương, TP Đà Lạt
 • Với diện tích 1000m2, Dalat Discovery Home có 10 ống cống khép kín có đầy đủ tiện nghi căn bản như: Nhà vệ sinh bên trong, nước nóng, wifi, sân vườn, vườn hồng, khu lửa trại cây mai anh đào. Đặc biệt, khách sạn còn sử dụng lối thiết kế tinh tế, mở rộng tối đa diện tích phòng, bạn có thể kéo giường ngủ xuống tạo thành lối đi, ghế, bàn, kéo lên thành giường...

  Với diện tích 1000m2, Dalat Discovery Home có 10 ống cống khép kín có đầy đủ tiện nghi căn bản như: Nhà vệ sinh bên trong, nước nóng, wifi, sân vườn, vườn hồng, khu lửa trại cây mai anh đào. Đặc biệt, khách sạn còn sử dụng lối thiết kế tinh tế, mở rộng tối đa diện tích phòng, bạn có thể kéo giường ngủ xuống tạo thành lối đi, ghế, bàn, kéo lên thành giường...

  DALAT DISCOVERY HOME  (75 Hung Vuong Street  ) are completely satisfied destination for all tourists – Located on the hill of Dalat center where you can discover many interesting things of Dalat at night and enjoy local food from sidewalk food stall to restaurant .

  - Specially, stay at DALAT DISCOVERY HOME  (75 Hung Vuong Street , you can cook by yourself or may be you will be invited meals by the owner of hotel family

  - Every room had at least a window to look down to the town  and is equipped with private bathroom, hot shower,, mini bar and internet wireless is available and fee of change.

  - The staffs are enthusiastic, friendly and professional will provide you all travel services and make sure you get a relaxing and enjoyable stay.

  - We can also organize any excursions in Dalat attraction, longer trip, bus ticket and special more adventurous tours on Viet Nam Easyrider (please enter  or www.vietnameasyrider.com.vn ). . My company Dalat Discovery Travel, see more ...www.khamphadalat.com

  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :
  DALAT DISCOVERY HOME  (75 Hung Vuong Street  )
  SĐT 0633 586 886 , Hotline 0915 270 999 ( Mr Tuấn )
  Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. or Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  IMG 17721

  IMG 17661

  IMG 17651

  IMG 18421

  IMG 18431

  IMG 18441

  IMG 18941

  - Caùc phoøng ñöôïc trang bò ñaày ñuû tieän nghi ( tivi truyeàn hình caùp , taém noùng laïnh, baøn laøm vieäc, wifi ) Roäng raûi vaø thoaùng maùt. Töø treân caùc phoøng quyù khaùch coù theå chieâm ngöôõng caûnh thaønh phoá Dalat vaø nuùi Langbian huøng vó

  - Vôùi ñoäi nguõ nhaân vieân vui veõ, nhieät tình vaø thaân thieän , giaù caû phaûi chaêng … chaéc chaén seõ laøm cho quyù khaùch haøi loøng khi nghó taïi Dalat

  - Ngoaøi ra chuùng toâi coù toå chöùc caùc chöông trình tham quan du lòch Dalat , ñaët veù xe du lòch caùc tuyeán

  Khách sạn khác: « Khách Sạn Hữu Nghị
  Trang chủ